Käyttöehdot

Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti alla oleviin Groundfunding.fi -sivujen käyttöehtoihin. Käyttämällä palvelua sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Eri asiakirjat ja sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Käyttöehdot koskevat sekä Sijoittajaa että Rakennusliikettä (jäljempänä yhdessä Käyttäjät).

PALVELUNTARJOAJA

Tessin Oyj
Y-tunnus: 2734546-3
Osoite: Iso Roobertinkatu 20–22, 00120 Helsinki
Sähköposti: [email protected]

Tietoa Tessin Oyj:stä on saatavilla osoitteesta Tessin.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA

Sijoittajan tiedot tallennetaan Groundfundingin sijoittajarekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitoon ja suoramarkkinointiin. Groundfundingilla on oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen luovutus ilmoittamalla tästä Tessin Oyj:lle. Palveluntarjoaja voi antaa henkilötietoja konsulteille tai muille osapuolille, jos se on mielestämme välttämätöntä voidaksemme hallita, päivittää tai ylläpitää sivustoamme tai jos meidän on luovutettava kyseiset tiedot lain vaatimusten mukaisesti.

Palveluntarjoaja voi koota tilastotietoja, tutkimusten ja kyselyjen vastauksia, sivuston liikennetietoja tai vastaavia, sekä luovuttaa tällaisia yhteenvetotietoja ulkopuolisille mainonta- tai markkinointitarkoituksissa, mutta tällaiset yhteenvetotiedot eivät sisällä henkilötietoja. Sinulla on oikeus pyytää kopio tallentamistamme henkilötiedoistasi ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista. Jos haluat tehdä tällaisen pyynnön, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Järjestelmän sisäänpääsy- ja vasteaika saattavat vaihdella palveluun kirjauduttaessa tai lähetettäessä tietoa internetin välityksellä. Tessin Oyj pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan järjestelmän ja sivujen toimivuudesta, mutta ei vastaa mistään tiedonsiirto-ongelmista tai yhteysviiveistä, -katkoista tai -esteistä eikä mistään vahingoista, mitä näistä voi aiheutua.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. Tessin Oyj:llä ei ole velvollisuutta toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. Yhtiö ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Käyttäjä on velvollinen opettelemaan salasanansa ulkoa ja olemaan paljastamatta salasanaa kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä on velvollinen muuttamaan tarvittaessa palveluun jättämiään yhteystietojaan. Kaikki ilmoitukset, jotka on tehty palveluun jätettyihin yhteystietoihin, katsotaan päteviksi.

VASTUUNRAJOITUS

Tessin Oyj ei vastaa mistään välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Tessin Oyj ei takaa internetsivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta. Kaikki sivuilla esitetyt tiedot annetaan ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Sivuston käyttäjä tekee mahdollisen sijoitus- tai lainanottopäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Päätökset pohjautuvat käyttäjän omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista, sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä sekä lainanoton tarkoituksenmukaisuudesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. Tessin Oyj ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

EVÄSTEET

Evästeet (cookies) ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla voidaan tallettaa tietoa esimerkiksi käyttäjän selaamista www-sivustoista, jotta sivu muistaa käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran.

Tessin Oyj:n ylläpitämillä www.grounfunding.fi -sivuilla käytetään pitkäkestoisia evästeitä vierailutilastojen keräämiseen www-sivuiltamme ja lyhytkestoisia, ns. sessioncookies -evästeitä käytetään verkkopalvelun ja muiden kirjautumista vaativien palvelun toteutuksessa. Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet internet-selaimenne turvallisuusasetuksista.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Tessin Oyj:llä on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet näillä sivuilla julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Informaatiota tai osaa siitä ei saa missään olosuhteissa kopioida, tallentaa, siirtää tai uudelleen levittää ilman Tessin Oyj:n etukäteistä kirjallista lupaa muutoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.

Kaikki näillä sivuilla esitetty aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. Tessin Oyj:llä on ilman ennakkoilmoitusta oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä tai lopettaa sivujen julkaiseminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Tessin Oyj ei vastaa sivuilla olevan aineiston päivityksen viiveistä.

Tessin Oyj:n ylläpitämillä www.groundfunding.fi -sivuilla olevat linkit muiden palveluntarjoajien sivulle on tarkoitettu lisäinformaatiota varten. Yhtiö ei vastaa kolmannen tuottamista tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista, johon www.groundfunding.fi -sivuilla on linkki.

REFERENSSIOIKEUS

Tessin Oyj:llä on oikeus käyttää markkinoinnissaan Rakennusliikkeen nimeä ja tietoja. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi internetmainonnassa.

RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN

Tessin Oyj:llä on oikeus luovuttaa omasta aloitteestaan transaktioita koskevia tietoja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, mikäli on syytä epäillä, että palvelua on käytetty terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Mikäli Rakennusliikkeen/Sijoittajan ja Tessin Oyj:n välisessä kahdenvälisessä sopimuksessa on sovittu riidanratkaisusta jotain muuta, sovelletaan kahdenvälistä sopimusta, ellei samaan riita-asiaan liity Sijoittajaa ja/tai takaajaa. Tessin Oyj:n ja luonnollisen henkilön välinen riita-asia käsitellään luonnollisen henkilön kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Takaajaan kohdistuva riita-asia voidaan käsitellä myös takaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

© Tessin Oyj 2024 • All rights reserved • Code by Klopal