Sijoittamiseen liittyvät riskit

Huomioithan, että voit menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan.


Oli kyseessä sitten etuoikeutetut osakkeet ("Etuoiketetut osakkeet" tai "osakkeet") tai syndikoidut suoralainat ("laina"), useimpien investointien kohteena on kiinteistö ja konkreettinen projektisuunnitelma, joiden pohjalta sijoitus määritellään. Tässä palvelussa esiteltävät investoinnit ovat erilaisia yksityisten yhtiöiden tai asunto-osakeyhtiöiden lisärahoitussijoituksia ("Projektinomistaja" tai "Yhtiö") joiden vakuudet ovat rajoitettuja.

Riskitasoa voi määritellä korkeaksi. Sijoituskohteisiin tutustuminen on sijoittajan vastuulla, eikä tässä verkkopalveussa anneta sijoitussuosituksia. Siksi tämäntyyppiset sijoitukset soveltuvat:

  • kokeneille kiinteistösijoittajille, jotka ymmärtävät sijoituksen riskit
  • sijoittajille, jotka ovat konsultoineet asiantuntijoita sijoituskohteiden riskeistä.

Lainan vakuutena voi olla esimerkiksi osakkeiden tai kiinteistöjen panttaus, todistus vakuudesta, yrityskiinnitys tai muita vakuuksia. Huomioi, että konkurssin sattuessa vakuuksista maksetaan ensisijaisesti pankkilainat. Osakkeissa ei sen sijaan ole vakuuksia. Osakkeenomistaja ei yleisesti pysty vaatimaan sijoittamaansa pääomaa takaisin. Projektinomistajan varat määrittelevät, miten sijoittajien tuotto määräytyy sen jälkeen kun velkojien osuudet ovat maksettu. Projektinomistajan hallitus ja yhtiökokous määrää mahdollisesta tuotosta.

Sijoitusten ja osakkeiden tuoton kannalta on tärkeätä, että projekti etenee suunnitellusti. Muutokset, myöhästymiset ja muut projektin etenemiseen vaikuttavat lisäkustannukset voivat aiheuttaa tappiota sijoittajille. Mahdolliset vakuudet eivät tarkoita, että sijoittajan pääoma palautetaan. Sijoittajan on oltava tietoinen siitä, että hän voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Sijoitukset, osakkeet ja lainat eivät kuulu talletussuojan piiriin, eivätkä sijoittajien korvausrahastoon. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos projektinomistaja tai yhtiö asettautuu konkurssiin tai joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, eikä pysty maksamaan pääomaa takaisin.

Sijoittajasuoja on valtion antama takuu siitä, että sijoittajan pääoma korvataan tiettyyn määrään asti, jos esimerkiksi pankki menee konkurssiin tai finanssivalvonta määrää, että talletussuoja on voimassa.

Sijoitusriskien lisäksi riskejä liittyy myös projektinomistajiin, heidän taloudelliseen tilanteeseensa, alihankkijoihin, ulkoisiin tekijöihin ym. Alla olemme listanneet tavallisimpia riskejä, jotka voivat vaikuttaa sijoituksiin.

Alla olevia riskejä ei ole luokiteltu ja näiden lisäksi voi ilmaantua muunlaisia riskejä sijoituksesta riippuen.

Jokainen sijoitus on erilainen ja on tärkeää, että tutkit kyseisen sijoituksen riskit tarkasti ja vertailet niitä sijoituskohteessa luvattuun tuottoon. Tämän ja oman taloudellisen tilanteen analysoinnin jälkeen voit harkita sijoittamista.

Huomioi, että jokaisella sijoittajalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä projektinomistajille verkkopalvelun kautta ennen sijoittamista. Älä epäröi käyttää tätä palvelua, jos sinulla on kysymyksiä!


Osakkeisiin liittyviä riskejä


Osinkoihin liittyviä riskejä

Osakkeiden tuotto maksetaan useimmiten osinkoina. Moni tekijä vaikuttaa siihen, yltääkö projektinomistaja tarvittavaan tulokseen osingonjakoa varten. Osakkeenomistajana et voi vaatia, että saat sijoittamasi pääoman takaisin. Mahdollisesta osingonjaosta päättää yhtiökokous. Huomioi myös, että yksityisen sektorin yritykset tarjoavat heikomman suojan vähemmistöosakkaille kuin julkiset yhtiöt.

Osakkeenomistajalla merkittävä vaikutusvalta

Pääomistaja voi tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat muihin osakeomistajiin. Pääomistaja voi esimerkiksi päättää, etteivät etuoikeutettujen osakkeiden omistajat saa osinkoa tai että yhtiötä ei johdeta tarkoituksenmukaisesti.

Laimentumisriski

Yhtiökokous voi päättää lisäemissioista, jos yhtiö tarvitsee lisärahoitusta. Riskinä on, että nykyisten osakkeenomistajien äänivalta ja verrannollinen omistus voivat pienentyä.

Osakkeen arvo jälleenmyynnissä

Yhtiön osakkeita ei normaalisti ole pörssissä tai muilla markkinoilla. Ne osakkeenomistajat, jotka haluavat myydä osakkeensa (jos tämä on sallittua yhtiöjärjestyksen mukaan) voivat kokea tappion osakkeen arvossa. Riskinä on myös, ettei halukkaita ostajia löydy.


Lainoihin liittyvät riskit


Takaisinmaksu

Laina maksetaan takaisin yhdessä tai useammassa erässä, ja sijoituksen tuotto moudostuu pääomalle maksettavasta korosta. Tämän tyyppisiin sijoituksiin liittyy useita riskejä. Projektinomistajien taloudellinen tilanne ja tulos vaikuttavat heidän maksukykyynsä. Sijoittajana olet riippuvainen projektinomistajan maksukyvystä saadaksesi luvatun takaisinmaksun korkoineen.

Vakuusriski

Lainan vakuudet voivat käytännössä olla arvoltaan rajoitettuja, eivätkä anna sijoitukselle varmaa turvaa. Pantin arvo on riippuvainen yhtiön omaisuudesta ja alisteinen kiinteistökiinnitys on riippuvainen siitä, että kiinteistö myydään hintaan, joka kattaa sekä seniorilainanantajien saatavat että kulut. Sijoittajien on arvioitava huolellisesti vakuuksia. Vaikka sijoituksen vakuudet ovat hyvät, ne eivät takaa, että panttirealisaation sattuessa pääoma maksetaan takaisin suunnitellusti. On myös olemassa riski, että kiinnitys osoittautuu olemattomaksi tai erittäin vähäiseksi.

Riskit liittyen lainantakaajaan

Emoyhtiöt menevät usein lainantakaajiksi sijoittajien turvaksi. Takaajan taloudellinen tilanne ei ole välttämättä paras mahdollinen tai se voi muuttua sijoituksen kuluessa. Takaajan taloudellinen tilanne rajoittaa sijoittajan mahdollisuutta saada takaisinmaksua takaajalta.

Riskit liittyen lisärahoituksen ja jälleenrahoituksen puuttumiseen

Jos ylimääräistä pääomatarvetta syntyy, hankkeen omistajalla voi olla vaikeuksia saada lisärahoitusta, jos projektissa on useita kiinnityksiä. Mahdolliset luotonantajat saattavat, useiden vakuuksien takia, olla myöntämättä lisärahoitusta. Pienillä projektinomistajilla on usein myös vaikeuksia saada lisärahoitusta, jos projekti ei edisty suunnitelmien mukaisesti. Projektit, joissa lisärahoituksen tarve on välttämätön, voivat jäädä kesken projektinomistajan jäädessä maksukyvyttömäksi.

Takaisinmaksun kokonaistuotto

Projektinomistaja voi maksaa lainan etukäteen. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan kokonaistuotto voi jäädä pienemmäksi kuin jos lainan sekä korkojen maksu olisi tehty eräpäivänä.

Velkakirjojen myynti ei ole sallittua

Lainat koostuvat yksinkertaisista velkakirjoista, joita ei voi jälleenmyydä tai pantata. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla ei ole mahdollisuutta myydä antamaansa lainaa. Pääoma on siten myös lukittu lainan voimassaoloaikana.

Korko ja vaihtoehtoinen palautusriski

Jos markkinakorot muuttuvat, kiinteäkorkoiset sijoitukset voivat olla vähemmän houkuttelevia sijoitusvaihtoehtoja, jos vaihtoehtoiset sijoitukset tuottavat suurempia tuottoja. Tämän lisäksi korkotasoa on hyvin vaikea ennustaa pitkällä aikavälillä.

Riskit lainan voimassaoloon liittyen

Lainan voimassaoloaika nostaa yleisesti katsoen riskiä, kun kyseessä on pitkä juoksuaika, verrattuna lyhyeen juoksuaikaan.


Riskit liittyen liiketoimintaan


Kaupallinen riski

Kiinteistöhankkeesta saadut tuotot syntyvät pääsääntöisesti liiketaloudellisella voitolla, arvonnousulla tai kiinteistöä myymällä. Projektin omistaja voi sijoittaa vähemmän houkutteleviin hankkeisiin tai ostaa projekteja, joille ei löydy ostajia. Tällaiset projektit voivat johtaa korkeisiin vajaakäyttöasteisiin tai alhaiseen arvonnousuun. Kaupalliseen menestykseen vaikuttavat tekijät ovat sijainti, oletusarvo, rahoitus, markkina, korot, kausi, tarjonta, kehitys, taito ja kokemus, yhteistyökumppanit, alihankkijat, lupa-asiat jne.

Aikaisempien tietojen puute

Monella projektinomistajalla on rajoitettu tai olematon historia, mikä vaikeuttaa riskin arviointia. Tietojen puute vaikeuttaa johtopäätöksiä tarkistetuista tilinpäätöksistä, taloudellisesta vahvuudesta, maksukyvystä, verojen maksusta sekä yleisestä hallinnosta jne.

Riskit kilpailuun liittyen

Projektinomistajat kilpailevat markkinoilla usean vahvan toimijan kanssa. Tästä syystä on olemassa riski, että yksittäisillä projektinomistajilla ei ole riittäviä resursseja tai taitoja saada houkuttelevia kiinteistöhankkeita hyvillä tuottomahdollisuuksilla. Riittämätön osaaminen ja rajoitetut resurssit voivat myös vaikuttaa projektin kaupallisiin mahdollisuuksiin.

Rahoitusriski

Projektinomistaja on usein riippuvainen ulkopuolisista osapuolista saadakseen lopullista rahoitusta ja jälleenrahoitusta sekä rakennusluottoa. Projektinomistaja on siten riippuvainen pankkien ja /tai luottolaitosten arvioista menestyäkseen markkinoilla ja pystyäkseen suorittamaan projektinsa.

Riskit toimintakustannuksiin liittyen

Kiinteistösijoituksissa on usein kyse pitkäaikaisesta omistamisesta ennen kuin se tuottaa tuloa. Käyttökulujen muutokset voivat tarkoittaa, että kustannukset nousevat eri syistä. Esimerkiksi lämmityksen, kiinteistönhoidon, sähkön, veden, ylläpidon, kiinteistöveron ja muiden lisääntyneiden kulujen lisäksi tuloihin vaikuttavat vajaakäyttöluvut sekä kulujen nouseminen tuloja vauhdikkaammin. Nämä kaikki vaikuttavat sijoittajan tuottomahdollisuuksiin.

Riskit rakentamiseen ja lupiin liittyen

Projektin edetessä omistajat ja urakoitsijat voivat kohdata rakentamiseen liittyviä ongelmia, jotka nostavat kustannuksia. Kustannuksia voi koitua tilauksiin, sopimusasiakirjoihin, sääoloihin, rakennusmenetelmiin, geoteknisen arviointiin, sijaintiin, sunnitteluun sekä logistiikkaan liittyen. Voi myös käydä niin, ettei projektinomistaja saa tarvittavia lupia kunnalta tai viranomaisilta, tai että niistä tehdään valitus.

Riskit hintoihin liittyen

Markkinoiden vaihtelut voivat johtaa rakennusprojektin kustannusten nousuun, mukaan lukien materiaalit, henkilökunta ja urakoitsijat. Vaihtelujen sattuessa projektin aikataulu ja budjetti voivat muuttua.

Maantieteellinen riski

Hankkeen omistajat voivat hankkia kiinteistöjä eri paikkakunnilla tai kohdistaa toimintansa yksittäisiin alueisiin. Vaikka kyseinen paikkakunta on aikaisemmin ollut houkutteleva ja tehnyt tuottoa, se ei takaa, että sama kehitys jatkuu. Negatiivinen kehitys vaikuttaa haitallisesti projektien ja projektinomistajien tuloksiin.

Riskit liittyen osapuoliin

Monesti projektinomistajat ovat riippuvaisia rakennushankkeen kolmannesta osapuolesta. Riskinä on, että alihankkijat, jotka usein vastaavat rakentamisesta, jättävät sitoumuksiaan täyttämättä. Tämä vaikuttaa tietysti projektin etenemiseen. Mahdollisia riskejä ovat myös tuotantovirheet, myöhästymiset ja maksukyvyttömyys. Ennakkomaksut alihankkijalle, joka hakeutuu konkurssiin, voivat asettaa projektinomistajan välittömään maksukyvyttömyyteen.

Riskit yhteistyöhön liittyen

Projektinomistaja voi omistaa kiinteistön tai hankkeen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Näissä tapauksissa ristiriitojen ja erimielisyyksien riskit on huomioitava. Jos toimijat eivät täytä sitoumuksiaan tai jos hanke on kiinni toisen osapuolen taloudellisesta tilanteeesta, projekti voi myöhästyä ja aiheuttaa projektinomistajalle vaikeuksia toteuttaa projekti suunnitelmien mukaisesti.

Riskit organisaatioon liittyen

Pienemmät projektinomistajat ovat usein riippuvaisia yhdestä tai muutamasta avainhenkilöstä, joiden asiantuntemus ja organisaation tuntemus ovat tärkeitä projektin edistymiseksi. Kyseiset henkilöt voivat olla sekä työntekijöitä että omistajia, joilla on vaikutusvaltaa. Heillä voi olla muita kiinnostuksen kohteita projektissa ja voivat ajaa omia etujaan, jotka voivat erota sijoittajien eduista. Jos avainhenkilöt jostain syystä eivät voi tai halua jatkaa työskentelyä projektin parissa, se voi heikentää projektinomistajan tai tytäryhtiöiden toimintaa.

Ympäristöriskit

Hankkeen omistajan on aina otettava huomioon ympäristöriskit hankkiessaan kiinteistöjä. Myrkyt ja vastaavat voivat aiheuttaa toimintavaatimuksia ja lisäkustannuksia. Hankkeen omistajat voivat myös olla tiukasti vastuussa ympäristöön aiheutuvista vahingoista kiinteistöprojektin aikana.

Oikeudellisten riitojen riski

Oikeudenkäynnit ja riidat, joissa hankkeen omistaja on osapuolena, ovat mahdollista. On olemassa riski, että tällaiset riidat haittaavat hankkeen omistajaa ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia.

Maineriski

Jos hankkeen omistaja saa jostain syystä negatiivista julkisuutta, voi se vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintamahdollisuuksiin. Riskinä on, että projektinomistajan maksukyky heikkenee rakennusprojektien toteutuksen vaikeutuessa eri syistä.

Asiakasluottoriski

Jos projektinomistajan asiakkaat kärsivät äkillisistä taloudellisista ongelmista tai eivät jostain muusta syystä pysty maksamaan ajoissa, se voi vaikuttaa projektinomistajan kykyyn täyttää velvoitteensa sijoittajille.

Riski pieniin projektinomistajiin liittyen

Pienille projektinomistajille liiketoiminta keskittyy yleensä yhteen tai pariin hankkeeseen, mikä merkitsee suurempaa riskiä. Projektinomistajien tulos määräytyy yhden tai harvan hankkeen tuloksen pohjalta ja on siksi epävarmempi sijoitus kuin suuremman yrityksen vastaava hanke.

Riskit arvoon liittyen

Yhden tai useamman hankkeen arvo hankkeen omistajan portfoliossa voi vaihdella arvoltaan esimerkiksi kiinteistöjen kunnon, markkinahäiriöiden tai arvonalentumisten seurauksena. Jos arvo laskee, projektin omistajalla voi olla vaikeuksia myydä kiinteistöä voitolla tai hankkia uutta rahoitusta, jos omaisuutta ei voida käyttää vakuutena. Tämä voi heikentää sekä projektin omistajan taloudellista asemaa sekä sijoittajan vakuuksia.

Vastuuriski

Kaikenlainen omistajuus merkitsee vastuuta. Tulipalo, vesivahinko tai muu vahinko voi koitua kalliiksi. Hankkeenomistajille voi sen lisäksi koitua lisäkustannuksia laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista, henkilön tai muun omaisuuden vahingoista sekä ympäristövahingoista, jotka ovat hankkeen omistajien vastuulla. Lisäksi riittämätön vakuutusturva voi johtaa ennakoimattomiin kustannuksiin. Korvausvastuuta aiheutuu myös henkilövahingoista ja toisen henkilön omaisuusvahingoista sekä ympäristövahinkojen korjaamisesta. Nämä voivat vaikuttaa negatiivisesti projektin omistajan toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Korkoriski

Korkojen vaihtelu markkinnoilla vaikuttaa projektinomistajien tuottomahdollisuuksiin ja nousevat korot tarkoittavat myös tuottojen laskua.

Valuuttariski

Hanke voi altistua valuuttakurssimuutoksille, esimerkiksi jos projektinomistajalla on liiketoimintaa muissa maissa tai jos mahdolliset alihankkijat toimivat muissa maissa (kuten talon rakentajat). Valuuttakurssien vaihtelut voivat siten vaikuttaa projektiomistajien tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Liiketoiminnan ja myynnin riski

Taloustilanteen vaihtelu voi vaikuttaa projektien arvonnousuun. Ja koska projektit ovat riippuvaisia arvonnoususta, se vaikuttaa myös mahdolliseen tuottoon ja takaisinmaksukykyyn. Vähentynyt kysyntä, heikentynyt hintataso ja muut ulkoiset muutokset voivat vaikuttaa projektin tulokseen.

Likviditeettiriski

Hankkeen omistajan investointiin liittyvät maksusitoumukset sekä poistot ja korkokulut vaativat hyvää likviditeettiä. Jos hankkeen omistajalla ei ole riittävää likviditeettiä maksuvelvoitteidensa täyttämiseksi, se voi vaikuttaa haitallisesti hankkeen nykyisiin toimintoihin, taloudelliseen asemaan ja tuloksiin. Riippumatta omaisuudesta ja hankkeen laadusta sekä tilasta likviditeettitilanne voi johtaa maksukyvyttömyyteen ja konkurssiin.

Sijoittamisen riski

Ostaessaan maata tai projekteja projektinomistaja ottaa riskejä, jotka voivat vaikuttaa projektinomistajan talouteen. Esimerkiksi jos ostettu projekti sisältää velkoja tai muuta mistä projektinomistajan on otettava vastuu.

Poliittinen riski

Lakimuutokset sekä sääntelymuutokset voivat vaikuttaa projektinomistajan mahdollisuuteen jatkaa toimintaa kuten aikaisemmin, mikä tarkoittaa, että projektinomistajan taloudellinen tilanne voi muuttua sääntelyn mukaan. Tämä vaikuttaa mahdollisiin takaisinmaksuihin ja tuottoon.

Aikaisen vaiheen riskit

Moni projekti on varhaisessa vaiheessa ja on siksi riskiltään suurempi kuin jos sijoitat myöhemmän vaiheen projekteihin. Sijoituksista voi esimerkiksi puuttua (a) pankkien tai muiden rahoittajien luottopäätökset, (b) lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitus, (c) lailliset rakennusluvat, (d) sopimussuhteessa olevat urakoitsijat, (e) asunto-osakeyhtiön varmentama rahoitussuunnitelma, (f) sopimukset (hankintasopimus, varaussopimus jne.), jotka ovat oikeudellisesti sitovia ja/tai joilla on taloudellinen arvo, g) kiinteistö- tai asumisoikeus, h) yleiskatsaus markkinoiden näyttämiseen tai kehittymiseen silloin, kun kyseinen hanke on tarkoitus myydä, täydentää, rahoittaa uudelleen jne.

© Tessin Oyj 2024 • All rights reserved • Code by Klopal