Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tessin Oyj
Y-tunnus: 2734546-3
Iso Roobertinkatu 20–22, 00120 Helsinki


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Wik
[email protected]


Rekisterin nimi

Groundfunding-asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • sijoittajan tunnistaminen
 • sijoitusten käsittely
 • lainojen perinnän hoitaminen
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi ja viestintä
 • analysointi ja tilastointi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi
 • sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi mukaan lukien käsittely yleiseen asiakassuhteen hallinnointiin ja kehittämiseen ja palvelujen markkinointiin
 • käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi, kansalaisuus, henkilötunnus, verotusmaa
 • sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • pankkiyhteyttä koskevat tiedot, käyttäjätunnus
 • tulo- ja varallisuustiedot, koulutus- ja ammattitiedot, sijoituskäyttäytymiseen ja -kokemukseen liittyvät tiedot
 • yrityksen nimi, Y-tunnus, yhtiömuoto, toimiala, osoite
 • edustajan nimi ja henkilötunnus, tosiasialliset edunsaajat (nimi, hetu, kansalaisuus, omistusosuus)
 • liikevaihtoluokka, taseen loppusumma, oma pääoma, kaupparekisteriote

Säännönmukaiset tietolähteet

Sijoittajaa koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Käyttäjältä itseltään palveluun kirjautumisen, sekä henkilö-­ ja muiden tietojen syöttämisen yhteydessä
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Pakoteluettelot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa
 • perintätoimistoille perinnän hoitamiseksi ja viranomaisille rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi
 • Rekisterin tietoja vastaanottaa rekisterin käsittelemiseksi hankittuja IT-­järjestelmiä tuottava yritys Klopal Oy, joka sijaitsee EU:ssa
 • Mahdollisille ulkopuolisille tahoille, joille kyseinen asiakkuus siirretään

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto:

  Ei ole

 • Sähköinen aineisto:

  Rekisterin käyttöön on oikeus vain niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.


Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä soveltaa seuraavia säilytysaikaperiaatteita:

Asiakastiedot säilytetään sijoituspalvelulain (747/2012) ja rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisesti asiakassuhteen keston ajan sekä 5 vuotta sen päättymisen jälkeen.

Kirjanpitoa koskevaa aineistoa säilytetään kuusi (6) tai kymmenen (10) vuotta sekä kuluva vuosi kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti.

Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kolme kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta vuosittain, ja poistaa tiedot, joiden säilyttämiselle ei ole perustetta. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.


Rekisteröidyn yleiset oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnön voi lähettää asiakaspalveluumme ([email protected])
 • Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön asiakaspalveluun ([email protected])
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tiettyjä EU:n yleisessä tietosuoja­asetuksessa määriteltyjä tarkoituksia kuten suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Rekisteröity voi tehdä valituksen erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Tessin Oyj:n käsittelemiä tietoja suoramarkkinointia ja markkinatutkimuksia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröidyn tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme ([email protected]).


Evästeet

Evästeet (cookies) ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla voidaan tallettaa tietoa esimerkiksi käyttäjän selaamista www-sivustoista, jotta sivu muistaa käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran.

Tessin Oyj:n ylläpitämillä www.groundfunding.fi -sivuilla käytetään pitkäkestoisia evästeitä vierailutilastojen keräämiseen www-sivuiltamme ja lyhytkestoisia, ns. session cookies -­evästeitä käytetään verkkopalvelun ja muiden kirjautumista vaativien palveluiden toteutuksessa. Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet internet-selaimenne turvallisuusasetuksista.


Muutokset

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla muutoksista verkkosivuille laitettavilla ilmoituksilla, sähköpostitse, tai ilmoittamalla asiasta muussa yhteydessä tai päivitysten yhteydessä.

© Tessin Oyj 2024 • All rights reserved • Code by Klopal